Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Storagården backar i Kinnarumma

Rik flora i grusslänt utmed Häggån

Kinnarumma finns vid det vi kallar "högsta kustlinjen". Den punkt i terrängen dit havet nådde som högst under slutet av istiden.

För sådär 10 000 år sedan drog inlandsisen sig tillbaka över landet. Vid Kinnarumma skapades ett isälvsdelta. Stora mängder smältvatten förde med sig grus och sand i varierande storlek som avsattes på botten när älven nådde havet. Kommer man till Kinnarumma idag tror man säkert att Häggån är en rest av den isälv som en gång skapade platån där Kinnarumma by ligger. Så är det nog inte utan merparten av isälven kom från Fagersbergs hållet ner mot Kinnarumma. Isälven byggde sitt delta längre och längre ut i dalgången till dess att vattenmassorna avtog och havsnivån sjönk. Ett delta tar sin form efter riktningen på vattenmassorna och vid Storagårdens backar syns mycket tydligt deltakanten mot öster.

Som besöksmål är Storagårdens backar främst känt för att där finns upp mot 1000 blommande backsippor i maj. Här finns också många andra blommor typiska för torr ängsmark. Backtimjan, jungfrulin, brudbröd och i backens nederkant även grönvit nattviol, svinrot och slåttergubbe. På hösten under nederbördsrika år finns gott om ängssvampar. Lutvaxskivling, ängsvaxskivling, vit och gul vaxskivling, blodvaxskivling och scharlakansvaxskivling.

Guldsandbi är ett av de vildbin som finns vid Storagårdens backar. Gudsandbi är rödlistad (NT). Den bygger liksom andra sanbin gångar i sandiga slänter där biet lägger sina ägg.

Storagårdens backar ger besökaren en fin utblick över Häggån. Sluttningen blir perfekt för besökaren att sätta sig ner, ta en fika och studera fågellivet runt ån.

Området är inte iordningsställt som besöksmål så det finns inga skyltar eller uppmärkta stigar. Det är ändå lätt att nå bara man vet var det ligger. Lättast att ta sig in till backarna är att gå in mittemot allen vid Storagården och gå söderut. Efter en talldunge breder backarna ut sig.

Stoagårdens backar
Vy över Storagårdens backar från söder mot norr.
Backsippa
Backsippa med honungsbi.
Jungfrulin
Jungfrulin förekommer rikligt i Storagårdens backar.
Ängsvaxskivling
Ängsvaxskivling förekommer nederbördsrika år i hundratal i backarna.