Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Karlagården

Ängs och hagmark som vårdas av föreningen

Karlagården är en ängs och hagmark i Kinnarumma socken söder om Borås. Fram till 50-talet fanns en gård på platsen och därefter betades området under ett tiotal år. Kännetecknande för området är att det finns gott om hamlade träd, mest ask. Någon gång på 60-talet började området växa igen.

På 90-talet uppmärksammade Kinnarumma Naturskyddsförening området. Hamlade träd är ovanligt och i området fanns dessutom gott om orkidéer och en del typiska ängsväxter. Ett omfattande arbete påbörjades med att röja området som hade växt igen med mycket buskar. Föreningen började med slåtter och ordnade så området betades. För några år sedan upphörde betet. Den bonde som haft kor i närliggande Hassmundshult slutade med djur. Föreningen fick under några år ett betydande arbete med mer slåtter, bränning av delar av området på våren och återkommande slyröjning.

Föreningen gillar sitt Karlagården men det är jobbigt att hålla nivån på skötseln år efter år. Kinnarumma Naturskyddsförening sökte därför kontakt med en bonde i socknen som hade rödkullor, en gammal koras som är en utmärkt ängsvårdare. I tre år har området nu sköts med slåtter och efterbete av rödkullor.

Naturvärdena i området är betydande. Tyvärr dör askarna undan för undan på grund av askskottsjukan. Askar, lönn och andra ädellöv hyser åtskilliga skyddsvärda lavar, exempelvis grå jordlav och almlav. Floran har kanske inga riktiga rariteter men i de bästa delarna av ängen är det tätt med typiska ängsmarksarter som jungfrulin, darrgräs, smörbollar och svinrot. Orkidéerna grönvit nattviol och jungfru marie nycklar förekommer i åtskilliga hundratal. På hösten lockar partier med ängsvädd mängder av fjärilar och vildbin. På senare år har området också uppmärksammats för flera rödlistade svampar i gruppen vaxskivlingar. Gröngul vaxskivling, knoppvaxskivling, schalakansvaxskivling och fager vaxskivling är några av de rödlistade arterna. Områdets rika förekomst av äldre lövträd skapar också betydande mängder död ved. Någon egentlig inventering av insekter knutna till solbelysta ängsmarker med död lövträdsved har inte gjorts.

Föreningen har iordningsställt ett enklare vindskydd med redskapsbod och rejäla bord att fika vid för besökare. Karlagården är på många sätt ett föredöme för vad man kan göra lokalt. Här finns kulturhistoria med hamlade träd, grunder och rösen. En artrikedom med åtskilliga rödlistade arter. Tillgänglighet med iordningsställda fikaplatser. Dessutom numera också betande rödkullor. Inget man är van att se i Sjuhäradsbygden.

Rödkullor i Karlagården
Rödkullor betar hagmarken i Karlagården.
Mörkfjällig vaxskivling
Mörkfjällig vaxskivling, en av flera ovanliga ängssvampar i Karlagården.
Hamlade askar
Hamlade askar som dött på grund av askskottsjukan.