Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Flenstorps naturreservat

Gammal bondeskog med värdefull lavflora

En annorlunda skog. Skyddad som kommunalt naturreservat sedan 2001 på grund av att det fanns aspar med rödlistade lavar i området. Flenstorps naturreservat är mer än lavarna. Området är rejält kuperat och det skogsbruk som bedrivits har bestått i att man tagit ut enstaka träd, inga kalhyggen. Det gör att vi kan se träd i olika åldrar. Gran dominerar men vi hittar inslag av lövträd, inte minst asp. Flenstorp är en upplevelse av en annorlunda skog.

Lavar är den grupp där vi hittar flest rödlistade arter. Några av de arter som noterats är grynlav, västlig njurlav, blylav, olivbrun gytterlav och korallblylav. Den stora mängden död ved är också bra för vedlevande svampar. Här finns noteringar om brandticka, knölticka och blåticka.

Stormarna Gudrun och Per fällde många granar i området. Risken fanns 2007 för att de fallna granarna skulle bli utmärkta föryngringsplatser för granbarkborren. Istället för att gå in med maskiner i skogen tog Kinnarumma Naturskyddsförening på sig att ta bort bark på många av de fallna granarna. Torra granar är inte vad granbarkborren vill ha. Resultatet blev ett svårtillgängligt område där granar låg huller om buller och gjorde det svårt att ta sig fram. Nu mer än tio år senare har granarna fallit ihop. Hackspettar och en del andra typiska skogsfåglar trivs.

Området är 7 ha.

Barkning i Flenstorp 2007
Medlemmar i KNF barkar granar som föll i stormen Per 2007.
Parti från Flenstorp
Slänt med lövinslag i Flenstorps naturreservat.
Sidenticka
Tickor finns det gott om. Här en sidenticka, vacker och relativt vanlig.