Kinnarumma Naturskyddsförenings webbsidor 2021

Lokal naturskyddsförening i Viskafors kommundel i sydvästra Borås

Kinnarumma Naturskyddsförening verkar i det som tidigare var Viskafors kommundel.

Om föreningen

Syftet är att stimulera intresset för naturen och tillvarata naturintressen. Föreningen bildades redan på 50talet och i Sjuhäradsbygden fanns mindre föreningar på många orter. När riksorganisationen Naturskyddsföreningen ändrade sin organisation till kommunkretsar så försvann de flesta små naturskyddsföreningarna. Ett undantag är Kinnarumma Naturskyddsförening.

KNF är en fristående förening som formellt inte ingår i riksorganisatonen Naturskyddsföreningen.


Vi finns på facebook

Kinnarumma Naturskyddsförening finns numera också på facebook. På facebook kan medlemmar och andra intresserade själva delta i flödet och dela med sig av observationer, ställa frågor och komma i kontakt med andra naturintresserade.

Kinnarumma Naturskyddsförening facebook

Karlagården

Kinnarumma Naturskyddsförening sköter en ängs och hagmark som heter Karlagården. Den ligger precis söder om Hassmundshult på vägen ner mot Häggådalen.

Karlagården är ett gott exempel på biologisk mångfald. Öppna marker med inslag av ädellövträd som ask och lönn. En flora med orkidéer och typiska ängsväxter som darrgräs, jungfrulin, smörbollar, svinrot och slåttergubbe. På ängsmarken finns en rad rödlistade vaxskivlingar som gröngul vaxskivling, knoppvaxskivling och mörkfjällig vaxskivlng. Askarna som tyvärr drabbas av askskottsjukan hyser flera rödlistade lavar. I området är det gott om död ved från lövträd i solbelysta lägen. En bristvara i landskapet och viktigt för många insekter.

Området sköts genom fagning och slåtter. Från mitten av juli betas området av rödkullor, en gammal svensk lantras.

Föreningen kan erbjuda guidning i området för intresserade små och stora grupper. Kontakta föreningens ordförande Lars Aspholmer, ebrev Lars@Larsaspholmer.se.

Medlemsblad februari 2021

Klicka på bilden och ladda ner föreningens medlemsblad från februari 2021.

Kinnarumma Naturskyddsförening medlemsblad